Voorwaarden 2017-12-20T14:11:23+00:00

Leveringsvoorwaarden.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. MOG ICT B.V.

b. Afnemer

leder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie MOG ICT B.V. een OVEREENKOMST aangaat dan wel aan wie MOG ICT B.V. een aanbieding doet.

c. Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen MOG ICT B.V. en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van MOG ICT B.V. en de Afnemer.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een OVEREENKOMST en/of de VOORWAARDEN gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de AFNEMER is uitgesloten, tenzij MOG ICT B.V. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.5 De VOORWAARDEN gelden in- en voor alle MOG ICT B.V. vestigingen in Nederland.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, binden MOG ICT B.V. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

3. Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MOG ICT B.V. een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst

3.2 Alle opgaven door MOG ICT B.V. van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. MOG ICT B.V. kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van MOG ICT B.V., binden MOG ICT B.V. niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van MOG ICT B.V. of van de (proef)-modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4. Prijzen

4.1 De prijzen, zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties en folders, van MOG ICT B.V., zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden MOG ICT B.V. niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

4.2 De geldende koopprijzen staan vermeld op of bij de in de MOG ICT B.V. vestigingen aangeboden artikelen. MOG ICT B.V. heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen – en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van gronden hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 De door MOG ICT B.V. in een folder vermelde prijzen en de in lid 4.2 genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting af bedrijf van MOG ICT B.V. in Nederland. Eventuele vervoerkosten zijn derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. MOG ICT B.V. draagt geen zorg voor vervoer, tenzij anders overeengekomen. Desgewenst verwijst MOG ICT B.V. de Afnemer naar (de balie van) een transportbedrijf die voor vervoer van de door MOG ICT B.V. verkochte artikelen kan zorg dragen. MOG ICT B.V. is niet verantwoordelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen.

4.4 Alle prijzen in de web-(winkel) zijn inclusief B.T.W.

5. Afleveringstermijn

5.1 Een door MOG ICT B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door die Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan MOG ICT B.V. verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door MOG ICT B.V. zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van de Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

5.3 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door MOG ICT B.V. van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat MOG ICT B.V. een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

6. Aflevering en risico

6.1 Aflevering geschiedt ofwel af bedrijf van een Nederlandse MOG ICT B.V. vestiging ofwel doordat MOG ICT B.V. de artikelen op het door de Afnemer opgegeven adres bezorgt.

6.2 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.

6.3 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. MOG ICT B.V. is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd